Bærekraft

Gjennom mer enn 200 års historie har Gjensidige sørget for å skape trygghet for våre kunder ved å sikre liv, helse og verdier på en bærekraftig måte. Vi har bidratt med skadeforebyggende tiltak, og hjelp når skaden har oppstått. Vår erfaring og kompetanse kommer hele samfunnet til gode.

Default

Forsikring er avgjørende for å skape økonomisk trygghet for privatpersoner og næringslivet. Dette blir minst like viktig i tiden fremover med de endringer vi kan forvente som følge av klima- og miljøendringer, digitalisering og andre samfunnsendringer.

 

Hva betyr bærekraft for forsikring?

Globs,-dollar-og-folk.png

Bærekraft i Gjensidige er definert i tråd med FNs bærekraftmål. Det betyr at Gjensidiges aktiviteter skal sørge for balanse mellom klima og miljø, sosiale forhold, god selskapsstyring og økonomi, for å sikre at fremtidige generasjoner får de samme muligheter til å tilfredsstille sine behov som vi har i dag. Klimaendringene gir økt risiko for nye sykdommer og økt sannsynlighet for fysiske skader.

Derfor er det viktig å forstå konsekvensene av klimaendringene for å forebygge og unngå skader fremover. Gjensidige har lenge bidratt til et tryggere samfunn ved å hjelpe kunder og samfunnet for øvrig med skadeforebyggende tiltak.

Gode råd og rabatter for risikoreduserende tiltak hos kunder, og deling av informasjon i media og offentlige myndigheter er sentralt i Gjensidiges bærekraftarbeid. Vi arbeider nå med å se hvordan vi skal bruke vår kunnskap om konsekvenser av klima og naturendringer til nye skadeforebyggende tiltak, og oppdatering av våre produkter. Vi er også opptatt av vårt sosiale ansvar og vil forsterke vårt arbeid med mangfold og sosial inkludering i egen virksomhet og følge opp at våre kunde, samarbeidspartnere, leverandører og selskap vi investerer i gjør det også.

Fremadrettet risikoforståelse og risikostyring er avgjørende for riktig pris på forsikring og helt sentralt i Gjensidiges strategi. Til slutt handler bærekraft om å sikre liv, helse og verdier på bærekraftig vis - det er også Gjensidiges misjon.

Eksempler på hva vi gjør

 • Kunder med husforsikring kan velge å få totalskadet hus gjenoppbygget som et svanemerket hus.

Kunden i sentrum

Gjensidiges visjon er at vi skal kjenne kunden best og bry oss mest. Vi skal være det mest kundeorienterte skadeforsikringsselskapet i Norden og Baltikum. Dagens Gjensidige forvalter en over 200 år lang tradisjon for å hjelpe kunder i de tyngste øyeblikkene i livet.

Samfunnsoppdraget og samfunnsansvaret vårt har vært en sentral forutsetning for fremveksten av det moderne velstandssamfunnet. Det er derfor helt naturlig at dette videreføres og utvides når samfunnet stilles overfor helt nye og gjennomgripende utfordringer. I forlengelsen av dette blir en sentral del av kundeorienteringen å hjelpe våre kunder og samfunnet for øvrig å unngå skade – og å hjelpe kunden til å gjøre mer bærekraftige valg.

Gjensidigeopplevelsen

Vi holder det vi lover

Vi leverer alltid kvalitet

Vi gjør det vanskelige enkelt

Vi sikrer oss at kunden er fornøyd

Gjensidigeopplevelsen er etablert som rammeverk for kundeorienteringen av Gjensidige og skal virke som styrende prinsipp for selskapets kundeorienterte verdiskaping og utvikling. Gjennom en systematisk kontinuerlig forbedring av dagens praksis i henhold til løftene i Gjensidigeopplevelsen skal Gjensidige styre mot selskapets visjon og levere de beste kundeopplevelsene i bransjen.

Fundamentet for bærekraftsarbeidet legges gjennom utvikling av vår egen organisasjon:

Gjensidige legger til rette for at mangfold preger våre aktiviteter og bidrar med nye ideer og perspektiver i arbeidet for et mer bærekraftig samfunn. Vi er opptatt av at våre ansatte skal være engasjert og motivert, og oppfordrer ansatte til å gi tilbakemelding på hva som er bra, og hvilke forbedringsområder vi har, i vår årlige medarbeiderundersøkelse.

Les mer om vårt arbeid i årsrapporten under «Engasjerte ansatte»

Gjensidiges bærekraftsmål

Våre fokusområder for bærekraft oppsummert: 

Tryggere samfunn

Redusere CO2-intensiteten

Ansvarlige investeringer

 

Stolpe_norsk
 

 

 • Skadeforebyggende tiltak
 • Bærekraftige produkter
 • Engasjerte ansatte
 • Sosialt engasjement
 • God foretaksstyring
 • Bærekraftige erstatninger
 • Digital transformasjon
 • Redusere eget klimaavtrykk
 • SRI policy
 • FNs Global Compact-prinsipper
 • Oppfølging av eksterne forvaltere
  
Hjerte
 

 

  
Co2-intensity
 

 

  
Investeringer
 

 

 

Tryggere samfunn

 • Vi skal bidra til et tryggere samfunn ved å arbeide med skadeforebyggende aktiviteter.
 • Bærekraftige produkter skal speile kundenes og samfunnets behov. Vi skal være en problemløser som tilbyr relevante tjenester til våre kunder.
 • Engasjerte ansatte er en forutsetning for å kunne drive effektivt og nå våre mål.
 • Vi skal ta sosialt ansvar og støtte underpriviligerte mennesker på ulike måter.  
 • Forsikring er samfunnsmessig svært viktig og derfor strengt regulert, og god foretaksstyring er avgjørende for å nå målene. 

Det viktigste vi kan gjøre for å bidra til et tryggere samfunn er å arbeide med skadeforebyggende aktiviteter. Bærekraftige produkter skal speile kundenes behov, og vi skal bruke vår kunnskap og kompetanse til å sette riktig pris på forsikringsbare risikoer.

Vi skal være en problemløser som tilbyr relevante tjenester til våre kunder. Vi skal utnytte de muligheter til skadeforebygging som teknologi og digitalisering gir.

Forsikring er samfunnsmessig svært viktig og derfor strengt regulert, og god foretaksstyring er avgjørende for å nå målene.


Engasjerte ansatte er en forutsetning for å kunne drive effektivt og nå våre mål. Å ta ansvar i samfunnet, og støtte underpriviligerte mennesker på ulike måter, er viktig for å skape sosialt engasjement og skape en meningsfull arbeidsplass.
 

Redusere CO2-intensitet

 • Vi skal være klimanøytrale fra og med 2020 for vår egen drift ved å kompensere ved kjøp av klimakvoter. Det langsiktige målet er klimanøytralitet, og skal oppnås ved kontinuerlig å redusere direkte og indirekte utslipp blant annet relatert til energiforbruk og reiser.
 • De største indirekte utslippene er i skadeprosessene. Derfor ligger de største mulighetene for å redusere CO2-intensiteten i å samarbeide med og motivere kunder og leverandører og andre partnere til å gjøre mer klima- og miljøvennlige valg ved erstatning av skader, og stimulere til mer gjenbruk og sirkulærøkonomi.
 • Vi skal utnytte de muligheter teknologi og digitalisering gir både til skadeforebygging og bærekraftig gjenoppbygging.

Ansvarlige investeringer

 • Vi skal bidra til å sikre smidig overgang til nullutslippssamfunnet.
 • Investeringene skal være i tråd med styrevedtatt konsernpolicy for bærekraft, og sikre at investeringene er i henhold til Gjensidiges etiske profil, herunder å sikre etterlevelse av FNs Global Compact-prinsipper og FNs Prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI).

Gjensidige arbeider systematisk med tiltak for å sikre at forvaltningen av våre investeringer bidrar til en mer bærekraftig verden. At de forvaltede midlene oppnår en god og bærekraftig avkastning ivaretas i konsernets investeringsstrategi og Policy for ansvarlige investeringer.

Gjensidige har i 2020 signert UN PRIs seks prinsipper for ansvarlige investeringer, hvilket innebærer en økt forpliktelse til å ta hensyn til ESG-perspektiver i alle deler av kapitalforvaltningen, og i enda større grad enn tidligere bidra til utviklingen av dette fokusområdet internt og eksternt.

Les mer om våre mål i årsrapporten..

Hvilke av FN's bærekraftsmål har særlig fokus

Gjensidige skal bidra til oppnåelse av FNs 17 bærekraftmål. Særlig skal konsernet bidra til å fremme fem av målene – som gjelder God helse; Anstendig arbeid og økonomisk vekst; Bærekraftige byer og samfunn; Ansvarlig forbruk og produksjon; og å Stoppe klimautfordringene. 

Maal3.svg
 

 

Maal8.svg
 

 

Maal11.svg
 

 

Maal12.svg
 

 

Maal13.svg
 

 

 

Gjensidiges bærekraftsstrategi

Gjensidiges styrevedtatte mål for bærekraftsarbeidet har fokus på tre områder: et tryggere samfunn, redusert CO2-intensitet og ansvarlige investeringer. Noen av målene vil støtte flere fokusområder. Eksempelvis vil arbeid med skadeforebygging bidra til måloppnåelse både for et tryggere samfunn og redusert CO2-intensitet ved at det blir færre skader.

Vår strategi handler om å informere, interagere og investere bærekraftig:

   
Informere Øke vår kunnskap om konsekvenser av klimaendringene for våre kunder, leverandører og samfunnet for øvrig. Bruke kunnskap til målrettede skadeforebyggende tiltak.
Interagere Samarbeide med kunder og leverandører/partnere for å levere bærekraftige løsninger. Følge opp vårt eget CO2-avtrykk gjennom løpende oppfølging
Investere Investere i kompetansebygging for våre ansatte, kunder og leverandører/partnere. Sørge for at våre finansielle investeringer er ansvarlige.

Et viktig bidrag til bærekraftsarbeidet fra Gjensidige er å gi råd til våre kunder og samfunnet om skadeforebygging. Det mest bærekraftige er hvis vi kan unngå at skade oppstår slik at erstatningsprodukter må produseres og installeres – med tilhørende miljø- og klimafotavtrykk. Samtidig skal vi være der når miljø- og klimarelaterte skader oppstår. Vår kunnskap om skader knyttet til pågående og kommende klimaendringer er sentralt for vårt arbeid for våre kunder, samt som bidrag til et tryggere samfunn.

Les mer om dette i årsrapporten vår.

Bærekraftsrapportering

Noe av det vi har oppnådd

Vi kan se tilbake på et år der vi oppnådde mange ting som vil være til nytte for våre kunder, eiere, ansatte og miljøet, hvor skadeforebyggende tiltak var noe av det viktigste. Gjensidige har bidratt til å forhindre tap og ulykker i mer enn 200 år, og vi vil prioritere dette arbeidet enda bedre i tråd med bærekraftsmålene.

Tryggere samfunn
 

heart.png

 

Redusere CO2-intensiteten

Co2-intensity.svg

 

Ansvarlige investeringer

Bilde-paraply-med--pengedryss.png

 

Eksempler på det vi har oppnådd:

 • Fremadretttet analyse som grunnlag for skadeforebygging
  • Proaktiv skadeforebygging i 2020 med 9100 risikosjekker/fysiske befaringer hos kunder
  • Risikoreduserende tiltak i prising spart samfunnet for skader tilsvarende 1,4 milliarder kroner
  • Første utdeling fra Bærekraftsfond for landbruket i samarbeid med Norges Bondelag
 • Bredt produktsortiment med bærekraft integrert i vilkår og nye bærekraftige produkter lansert i 2020
 • Bidratt med betydelige midler til samfunnet og styrket engasjement for psykisk helse
 • Våre ansatte og ledere har stått godt i annerledesåret 2020 med totalscore blant de 10 prosent beste i finansbransjen i Peakons sammenligningsgrunnlag

Eksempler på det vi har oppnådd:

 • Klimanøytral for egen virksomhet i 2020
 • Kontinuerlig arbeid med å redusere CO2-intensiteten også i skadeprosesser
 • Implementert verktøy til oppfølging av bærekraftskrav og etterlevelse av Global Compacts prinsipper til våre leverandører
 • Signert TCFD for klimarapportering
 • Gjensidige kåret til det beste digitale forsikringsselskapet i en kåring gjennomført av Bearing Point i 2020

Eksempler på det vi har oppnådd:

 • Signert UN PRI
 • Sertifisert ett bygg som BREEAM-NOR Excellent og jobber med BREEAM In-use-sertifisere ytterligere to.
 • Gjennomført analyser av porteføljen tilsvarende klimarisiko
 • Målt karbontrykket til aksje- og eiendomsporteføljen
 • EUs klassifikasjon av bærekraftige aktiviteter for skadeforsikring

 

 
industri_leader

 

 
ipsos

 

 
Miljofyrtarn
Bilde-klimakompensert.png

 

Matvett
TCFD.png

 

 
UNGC
PRI-Sig-Web-V1-2.png

 

 
norsif
CDP Discloser.png
TCFD.png

Les mer om verdier skapt i årsrapporten vår

EUs klassifikasjon av bærekraftige aktiviteter for skadeforsikring

I årsrapporten for 2022 har vi publisert våre grønne brøk for forsikring:
Gjensidige's first report according to the Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2178 (supplementing the EU taxonomy regulation), ANNEX X Template for KPIs of insurance and
reinsurance undertakings

EUs regelverk for bærekraftig klassifisering (taksonomi) er vedtatt som bidra til EU sin store klima- og bærekraftsplan, “The European Green Deal”. Fra 2022 må børsnoterte selskap med mer enn 500 ansatte rapportere hvor stor andel av selskapets omsetning og investeringer som kan klassifiseres som bærekraftige, og forsikring gis egne bærekraftskriterier. Gjensidige legger dette regelverket til grunn når vi videreutvikler våre produkter i bærekraftig retning.

Her er en oversikt over kriteriene og vårt arbeid knyttet til disse:

 1. Fremragende modellering med prising av klimarisiko

Gjensidige har lang erfaring med å håndtere skader ved værhendelser og klimarisiko. Vi benytter sofistikert modellering som utgangspunkt for vår prising. Klimaendringer vil i økende grad stille oss over for andre typer risiko enn tidligere. Som et forsikringsselskap er vi berørt av forskjellige former for klimarisiko, ikke minst knyttet til erstatning for tap forårsaket av værhendelser. Vi samarbeider nå med Norsk Regnesentral der vi kombinerer skadedata med klimadata, for derigjennom å øke innsikten om sammenhengen mellom klimaendringer og skade.

 1. Produktdesign

Gjensidige motiverer kundene til å gjennomføre risikoreduserende tiltak, slik det er reflektert gjennom prising av produktene. Det gis blant annet rabatter for skadereduserende tiltak.

 1. Innovativ forsikringsdekning

For oss er det knyttet risiko til samfunnets grønne skifte. Disse endringene representerer usikkerhet med hensyn til kundeatferd, samtidig som det skapes nye muligheter. Det er derfor behov for å videreutvikle produktene våre slik at vi stimulerer til mer bærekraftig praksis, både hos privat- og næringslivskunder. Her har vi et godt utgangspunkt i vårt arbeid med produktutvikling, blant annet de nye betingelsene for næringsbygg som ble lansert i 2020, der en ved å yte et høyere utbytte for kunder som gjenoppfører bygg med BREEAM sertifisering etter skade. I tredje kvartal har vi også justert betingelsene for innbo- og reiseforsikring for våre unge kunder (produktet UNG forsikring).  Justeringen er knyttet til kompensasjon for klimagassutslipp forårsaket av skadeprosessene, og er gjennomført ved kjøp av Gold Standard (GS 1385) CER klimasertifikater som støtter prosjekt for å distribuere rentbrennende matovner i Ghana.

 1. Krav om deling av skadedata

Gjensidige deler allerede kunnskap om konsekvenser av klimaendringer med offentlige myndigheter i Norge – på årlig basis, og når det blir forespurt i Danmark og Sverige. Dette gjør vi for å bidra til å sikre at samfunnet er bedre rustet for framtidens klimaendringer. 

 1. Prosesser for skadeoppgjør må være tilfredsstillende, og det må være opplegg for å sikre gode skadeprosesser ved større værhendelser, og som følge av økte konsekvenser av klimaendringer.

Gjensidige har de høyeste standarder for oppfølging av katastrofesituasjoner, for å sikre at våre kunder får nødvendig hjelp. Videre tar vi sikte på å redusere materialbruk og avfall i våre skadeprosesser. Derfor støtter vi resirkulering og sirkulærøkonomi, i tillegg til å sikre arbeidstakeres rettigheter i egen organisasjon og hos våre leverandører.