Samfunnsansvar

Gjensidige har gjennom de siste 200 år sørget for å skape trygghet for sine kunder ved å sikre liv, helse og verdier. Det å kjenne kunden best og bry seg mest, har vært kjernen i Gjensidiges kundeorientering, og skadeforebyggende tiltak har vært helt sentralt i møtet med kunden.

Det å hjelpe kunden og samfunnet med å unngå skade er også skadeforsikrings viktigste bidrag til et mer bærekraftig samfunn, fordi da sparer en klimaet og miljøet, det er godt for kunden å unngå skaden, og det er bra for økonomien til for kunden. Prisen på forsikring kan opprettholdes på et lavest mulig nivå.

Gjensidige har en integrert forretningsmodell, der direkte kontakt med kundene er et vesentlig element. Bærekraft er sentralt i kjerneprosessene og følger flere av FNs prinsipper bærekraftige aktiviteter. Aktivitetene utøves innenfor rammene av vår strategi, etiske retningslinjer (Code-of-conduct) og lover og regler, og skal skape verdier for alle våre interessenter.

Vi lever i en verden med mye usikkerhet. Da er skadeforsikring og økonomisk trygghet særlig viktig. Digitalisering, endring i demografi med en lenge varslet eldrebølge, klima- og naturendringer, samt geopolitisk uro.  

FNs Global Compact

Gjensidige har undertegnet FNs Global Compact og har integrert deres ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøansvar og anti-korrupsjon i våre styrende dokumenter.

«Å ta samfunnsansvar starter med bedriftens egne verdier og prinsipper. Det betyr at man driver bedriften på en slik måte at man minimum tar ansvar når det kommer til menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon. Ansvarlige bedrifter viser de samme verdiene uansett hvor de befinner seg, og vet at god praksis på ett område ikke tillater brudd på et annet. Ved å bruke UN Global Compacts ti prinsipper i egen strategi, politikk og i praksis er man ansvarlig ovenfor mennesker, samfunnet – og legger grunnlaget for langvarig suksess.»
- UN Global Compact

Skadeforsikringens rolle

I omstillingen til et lavutslippssamfunn har finansnæringen en viktig rolle; gjennom kunderådgivning, gjennom å vurdere hvem som får finansiering og til hvilken kostnad, og hvilke produkter og tjenester som tilbys i markedet. Skadeforsikringsforetakene er spesielt viktige i vurderingen av risiko og forebygging av klimarelaterte skader.

Bærekraft i Gjensidige er definert i tråd med FNs bærekraftsmål. Det betyr at Gjensidiges aktiviteter skal sørge for balanse mellom klima og miljø, sosiale forhold, god selskapsstyring og økonomi, for å sikre at fremtidige generasjoner får de samme muligheter til å tilfredsstille sine behov som vi har i dag. Klimaendringene gir økt risiko for nye sykdommer og økt sannsynlighet for fysiske skader.

Derfor er det viktig å forstå konsekvensene av klimaendringene for å forebygge og unngå skader fremover. Gjensidige har lenge bidratt til et tryggere samfunn ved å hjelpe kunder og samfunnet for øvrig med skadeforebyggende tiltak.

Gode råd og rabatter for risikoreduserende tiltak hos kunder, og deling av informasjon i media og offentlige myndigheter er sentralt i Gjensidiges bærekraftsarbeid. Vi arbeider nå med å se hvordan vi skal bruke vår kunnskap om konsekvenser av klima og naturendringer til nye skadeforebyggende tiltak, og oppdatering av våre produkter. Vi er også opptatt av vårt sosiale ansvar og vil forsterke vårt arbeid med mangfold og sosial inkludering i egen virksomhet og følge opp at våre kunde, samarbeidspartnere, leverandører og selskap vi investerer i gjør det også.

Fremadrettet risikoforståelse og risikostyring er avgjørende for riktig pris på forsikring og helt sentralt i Gjensidiges strategi. Til slutt handler bærekraft om å sikre liv, helse og verdier på bærekraftig vis - det er også Gjensidiges misjon.