Bærekraftige produkter og erstatninger

Gjensidige skal lede an, og vi skal skape trygghet på stadig nye måter. Bærekraft står helt sentralt i dette, og her er noen eksempler på hva vi gjør.

Skadeforebygging

Skadeforebygging og deling av kunnskap er vårt viktigste bidrag til et bærekraftig samfunn. Vi arbeider med skadeforebygging ved å informere kunder og samfunnet om effektive tiltak for å redusere risiko. Vi gir incentiver til kunder til de som implementerer slike tiltak.  

Her er noen eksempler på hva vi gjør:

 • For næringslivskunder har vi en bransjespesifikk risikostyringsprosess som hjelper kundene å forebygge skader som er særlig aktuelle for deres virksomhet. 

 • Vi tilbyr bærekraftige løsninger som legger til rette for, og motiverer til, bedre helse. Vi tilbyr digitale selvhjelpsprogrammer for psykisk helse, og online psykolog til barn og unge under 16 år og deres pårørende, for råd, veiledning og hjelp. 

 • Vi tilbyr "Online mental helsehjelp" senker terskelen for å forebygge psykisk uhelse. 

 • Ved hjelp av værdata sender vi uværs- og flomvarsel til kunder som kan bli rammet. 

 • Vi publiserer skadeforebyggende artikler på egne hjemmesider (Godt forberedt (gjensidige.no). Artiklene er svært populære blant kundene. Vi bidrar også til mange artikler i media. 

Bærekraftige produkter

Våre produkter og tjenester skal være bærekraftige og bidra til at kundene våre har økonomisk trygghet.  

Her er noen eksempler på hva vi gjør:  

 • I 2022 var Gjensidige det første norske skadeforsikringsselskapet som lanserte et taksonomitilpasset forsikringsprodukt, ut fra vår forståelse og fortolkning av EUs taksonomiforordning. Vår forsikring for næringsbygg og borettslag og sameier er nå tilpasset i henhold til taksonomiens krav. Ut fra dette er vår vurdering at 9 prosent av våre omfattede premieinntekter for 2022 er i samsvar med taksonomiens kriterier for bærekraftig skadeforsikring.  

 • I samarbeid med Norsk Regnesentral har vi gjennomført analyser av konsekvenser av klimaendringer. Vi har kombinert skadedata med klimafremskrivninger for å ha fremadrettet risikoforståelse, og kunne legge bedre grunnlag for klimatilpasningstiltak. 

 • Vi premierer miljøsertifisering som BREEAM-NOR og Svanemerket på bygg 

Bærekraftige erstatninger

Gjensidige er opptatt av å legge til rette for at kundene skal få et bærekraftig skadeoppgjør. Det betyr at vi stiller krav til reduksjon av klimagassutslipp og at våre leverandører tar ansvar og etterlever våre krav til menneske- og arbeidstakerrettigheter, føre var prinsippet for miljø, og anti-korrupsjonsarbeid.. 

Her er noen eksempler på hva vi gjør:  

 • Alle leverandører må signere Egenerklæring om samfunnsansvar, og etterleve UN Global Compacts 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv. 

 • Vi screener leverandørene våre på bærekraft og følger opp at de etterlever våre krav til klima- og miljøvennlige løsninger velges 

 • Vi satser på gjenbruk og har inngått et samarbeid med Sirkulær Ressurssentral som jobber for å styrke arbeidet med ombruk av byggematerialer og bygningsdeler.  

 • Vi har økt kondemnasjonsgrensen på bil fra 60% til 80% for å kunne reparere mer og forlenge levetiden til biler  

 • Vi samarbeider med bilopphuggere for at materialene etter kondemnering av kjøretøy skal bli resirkulert og brukt i nye produkter. 

 • Fører klimaregnskap for skadeprosessene våre og har fra 2019 til 2022 kuttet utslipp i tråd med Parisavtalen (25% reduksjon i CO2e og 33% reduksjon i CO2-intensitet per 2022) 

 • I 2022 forpliktet vi oss til å sette vitenskapelige mål for å kutte våre klimagassutslipp gjennom å signere Science Based Targets initiativ (SBTi). Vi skal nå utarbeide vitenskapelig baserte mål for utslippskutt i skadeprosessene våre.