Foretaksstyring

Vi følger Oslo Børs' anbefaling om rapportering av IR-informasjon

Gjensidiges eierstyring og selskapsledelse bygger på prinsippene om likebehandling av alle aksjonærer, med samtidig tilgang til pålitelig, relevant, tidsriktig og lik informasjon om selskapets virksomhet.

Foretaksstyring

God eierstyring og selskapsledelse er et prioritert område for styret i Gjensidige Forsikring. Styret har lagt Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse datert 21. desember 2012 til grunn, og har tilpasset seg denne og senere endringer i anbefalingen innenfor alle områder.

En utdypende redegjørelse for hvordan Gjensidige oppfyller anbefalingen samt regnskapslovens krav til redegjørelse om foretaksstyring er gitt i dokumentene nedenfor.

Relaterte dokumenter:

Andre dokumenter:

 

Generalforsamling

Generalforsamlingen er det øverste organ i Gjensidige

Organstrukturen under generalforsamlingen følger strukturen til finansinstitusjoner i Norge med styre med arbeidsutvalg og valgkomité.

Generalforsamlingen er åpen og tilgjengelig for alle aksjeeiere.

Les om aksjeeieres rett til å få sine saker behandlet under generalforsamlingen.

År     Innkalling  Protokoll     Opptak
2023

Innkalling ordinær generalforsamling 23. mars 2023

Saksdokumenter ordinær generalforsamling 23. mars 2023 

Deltakere

Protokoll 23. mars 2023

Webcast
2022

Innkalling  ordinær generalforsamling 24. mars 2022

Saksdokumenter ordinær generalforsamling 24. mars 2022

Deltakere

 

Protokoll 24. mars 2022 Webcast
2021

Innkalling ordinær generalforsamling 24. mars kl. 1700
Stemmeblankett
Valgkomiteens komplette innstilling
Note 8. Lønn og godtgjørelser

Saksdokumenter ordinær generalforsamling 24. mars 2021

Protokoll 24. mars 2021 Webcast
2020 Innkalling ordinær generalforsamling 25. mai 2020
Saksdokumenter ordinær generalforsamling 25. mai 2020
Protokoll 25. mai 2020 Webcast
2019 Innkalling ordinær generalforsamling 28. mars 2019
Saksdokumenter ordinær generalforsamling 28. mars 2019
Protokoll 28.03.2019  Webcast
 2018

Innkalling ordinær generalforsamling 05.04.2018
Saksdokumenter ordinær generalforsamling 05.04.2018

Protokoll 05.04.2018  
 2017

Innkalling ordinær generalforsamling 06.04.2017
Saksdokumenter ordinær generalforsamling 06.04.2017

 Protokoll 06.04.2017  
 2016

Innkalling ordinær generalforsamling 07.04.2016
Saksdokumenter ordinær generalforsamling 07.04.2016

Protokoll 07.04.2016  
 2015

Innkalling ordinær generalforsamling 23.04.2015
Saksdokumenter ordinær generalforsamling 23.04.2015

Protokoll 23.04.2015  
 2014

Innkalling ordinær generalforsamling 24.04.2014
Saksdokumenter ordinær generalforsamling 24.04.2014

Protokoll 24.04.2014  
 2013 Innkalling ordinær generalforsamling 25.04.2013
Saksdokumenter ordinær generalforsamling 25.04.2013
Protokoll 25.04.2013  
 2012 Innkalling ordinær generalforsamling 19.04.2012
Saksdokumenter ordinær generalforsamling 19.04.2012
Protokoll 19.04.2012
Vedlegg til protokoll
  
 2011 Innkalling ordinær generalforsamling 27.04.2011
Saksdokumenter ordinær generalforsamling 27.04.2011
Protokoll 27.04.2011
Tilleggsprotokoll 27.04.2011   
 
 2010 Innkalling ekstraordinær generalforsamling 24.08.2010 Protokoll 24.08.2010  
 2010 Innkalling ordinær generalforsamling 23.04.2010 Protokoll 23.04.2010  
 2009 Innkalling ordinær generalforsamling 12.05.2009 Protokoll 12.05.2009  
 2008 Innkalling ordinær generalforsamling 19.04.2008  Protokoll 19.04.2008  
 2007 Innkalling ordinær generalforsamling 21.04.2007 Protokoll 21.04.2007*  
 2006 Innkalling ordinær generalforsamling 22.04.2006 Protokoll 22.04.2006   
 2005 Innkalling ordinær generalforsamling 23.04.2005 Protokoll  23.04.2005  

Komiteer og utvalg

Valgkomiteen
Gjensidige har vedtektsfestet at selskapet skal ha en valgkomité bestående av fire til seks medlemmer valgt av generalforsamlingen.

Valgkomiteens leder og medlemmer velges av generalforsamlingen hvert år.

Oversikt over medlemmene i valgkomiteen:

 • Trine Riis Groven, leder
 • Henrik Bachke Madsen
 • Iwar Arnstad
 • Inger Grøgaard Stensaker
 • Pernille Moen Masdal

Instruks for valgkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA

Organisasjons- og godtgjørelsesutvalget
Utvalget skal forberede:

 • Den årlige evalueringen av, og saker om, lønn og annen godtgjørelse til daglig leder.
 • Retningslinjer for, og saker om, lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
 • Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte (jf. allmennaksjelovens § 6-16a),

Medlemmer i organisasjons- og godtgjørelsesutvalget:

 • Gisele Marchand (leder)
 • Gunnar Sellæg
 • Ellen Kristin Enger

Instruks for organisasjons- og godtgjørelseskomitéen

Revisjonsutvalget

Revisjonsutvalget er et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret.

Medlemmer i revisjonsutvalget:

 • Vibeke Krag
 • Tor Magne Lønnum
 • Eivind Elnan
 • Ruben Pettersen

Instruks for revisjonsutvalget

Risikoutvalget

Medlemmer i risikoutvalget

 • Hilde Merete Nafstad (leder)
 • Gisele Marchand
 • Terje Seljeseth
 • Sebastian Buur Gabe Kristiansen

Instruks for risikoutvalget

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtatt av generalforsamlingen 24. mars 2022 

§ 1 Alminnelige bestemmelser

§ 1-1 Navn og forretningskontor

Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

Selskapets hovedkontor (forretningskontor) og sentrale konsernfunksjoner er i Oslo kommune.

§ 1-2 Formålet

Selskapets formål er å dekke kundenes trygghetsbehov ved å tilby konkurransedyktige forsik­ringsprodukter og andre tjenester som naturlig henger sammen med dette. Selskapet kan utøve enhver form for virksomhet som er lovlig for skadeforsikringsselskap, herunder:

 1. indirekte skade- og livsforsikring,
 2. overta rene risikoforsikringer av høyst ett års varighet i livsforsikring,
 3. eie selskap som driver skadeforsikrings-, livsforsikrings-, bank-, finansierings- og verdipapirvirksomhet,
 4. overta risikoforsikringer og gjenforsikringer innen livsforsikring i den grad loven tillater det,
 5. og annen virksomhet som naturlig henger sammen med dette.

§ 1-3 Aksjekapitalen

Aksjekapitalen er 1.000.000.000 kroner fordelt på 500.000.000 aksjer, hver pålydende 2 kroner. Aksjene skal være registrert i et verdipapirregister.

§ 2 Selskapets organer

§ 2-1 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av april måned. Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 21 dagers skriftlig varsel til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted.

Daglig leder samt medlemmer av styret har rett til å være til stede og rett til å uttale seg. Daglig leder, styrets leder og valgkomiteens leder har plikt til å være til stede med mindre dette er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes stedfortreder.

På generalforsamlingen har hver aksje én stemme med mindre annet følger av lov eller offentlig vedtak.

Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke kan utløpe tidligere enn fem (5) dager før generalforsamlingen. En aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang til generalforsamlingen.  

§ 2-2 Generalforsamlingens oppgaver

Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller av annen person utpekt av styret. Møtelederen, som ikke behøver å være aksjeeier, velges av generalforsamlingen.

Den som åpner generalforsamlingen, skal opprette en fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representanter for aksjeeiere med oppgave over hvor mange stemmer hver av dem representerer. Denne fortegnelse anvendes inntil den måtte bli endret av generalforsam­lingen. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen slutter seg til, også når denne ikke har stem­merett.

Den ordinære generalforsamlingen skal: 

 1. godkjenne årsregnskap og årsberetning,
 2. godkjenne anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd, 
 3. velge styrets leder,
 4. velge seks styremedlemmer,
 5. velge revisor
 6. godkjenne revisors godtgjørelse
 7. velge medlemmer til og leder av valgkomiteen, og eventuelt justere den fastsatte instruks for valg­komiteen,
 8. fastsette godtgjørelse til medlemmer av styret og valgkomiteen, og
 9. behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Bare de saker som er nevnt i innkallingen, skal behandles på generalforsamlingen.

Saksdokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, sendes ikke til aksjeeiere, men skal gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider. Aksjeeiere kan likevel kreve å få tilsendt saksdokumentene vederlagsfritt. 

Styret kan beslutte at aksjonærene skal kunne delta på generalforsamlingen ved bruk av elektroniske hjelpemidler, herunder at de kan utøve sine rettigheter som aksjonærer elektronisk.

Styret kan beslutte at aksjonærene skal kunne avgi sin stemme forut for generalforsamlingen ved bruk av elektronisk kommunikasjon forutsatt at det foreligger en betryggende metode for å autentisere avsender. Slik beslutning må i så fall fremgå av generalforsamlingsinnkallingen. Styret må fastsette nærmere retningslinjer og rammer for slik stemmegivning. Retningslinjene må fremgå av innkallingen.

§ 2-3 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret, styrets leder eller valgkomiteen finner det nødvendig, eller når det til behandling av et bestemt angitt emne kreves skriftlig av revisor eller aksjeeiere som representerer en tyvendedel av aksjekapitalen.

For øvrig gjelder de samme regler som for ordinær generalforsamling.

§ 2-4 Valgkomité

Valgkomiteen har fire til seks medlemmer. Medlemmer og leder velges for ett år.

Ingen medlemmer av valgkomiteen kan samtidig være styremedlem. Medlemmene skal tilfredsstille myndighetenes krav til egnethet tilsvarende som for styremedlemmer. Komiteen skal i sum ha kvalifikasjoner til å bedømme styrets behov for kompetanse i lys av selskapets strategiske behov.

Ett av styremedlemmene valgt blant de ansatte skal delta i valgkomiteens arbeid med forberedelse til valg av styreleder.

Komiteen skal foreslå kandidater til:

 1. styret og styrets leder,
 2. valgkomiteen og valgkomiteens leder,
 3. valg av revisor

Komiteen skal også foreslå godtgjørelse til ovennevnte tillitsvalgte og revisor.

Komiteens innstillinger skal være skriftlige og begrunnet.

§ 2-5 Styre

Styret skal bestå av ti medlemmer.

Så lenge Gjensidigestiftelsen eier mer enn 33,4 prosent av de utstedte aksjene i selskapet, velger generalforsamlingen tre av styrets medlemmer etter forslag fra Gjensidigestiftelsen. Dersom de foreslåtte kandidatene fra Gjensidigestiftelsen ikke velges av generalforsamlingen, fremmer Gjensidigestiftelsen nye kandidater.

Tre medlemmer i nummerrekkefølge velges av og blant de ansatte i selskapet. Medlemmene velges for to år om gangen. Minimum ett medlem er på valg hvert år. Begge kjønn skal være representert.

Øvrige styremedlemmer og styrets leder velges for ett år om gangen.

§ 2-6 Styrets møter

Styret møter regelmessig etter innkalling fra styrets leder. Medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar i behandlingen av en sak. Styret kan likevel ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i sakens behandling.  

§ 2-7 Styrets oppgaver

Styret skal:

 1. lede selskapets virksomhet, herunder å fastsette dets strategi og påse at selskapets og aksjonærenes interesser blir ivaretatt på forsvarlig måte,
 2. ansette og si opp / avskjedige daglig leder og fastsette dennes lønns- og arbeidsvilkår, samt beslutte de generelle lønns- og arbeidsvilkår for de øvrige ansatte,
 3. holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, og plikter å påse at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 2-8 Selskapets firma

Selskapet forpliktes ved underskrift hver for seg av styrets leder og daglig leder. Selskapet forpliktes også ved underskrift av to av styrets øvrige medlemmer i fellesskap som ikke er valgt blant de ansatte. Styret kan gi navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.  

§ 3 Ansvarlig lån og annen fremmedkapital

Selskapet kan foreta opptak av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital. Beslutning om dette må foretas av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Styret fastsetter de nærmere vilkårene.

Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring gi styret fullmakt til å beslutte opptak av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital og fastsette de nærmere vilkårene for det. Fullmakten skal begrenses oppad i beløp og ikke gjelde lenger enn frem til neste års ordinære generalforsamling.

§ 4 Endringer i vedtektene. Godkjennelse

Når ikke annet følger av gjeldende lovgivning, må beslutning om å endre vedtektene få til­slutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Endringer i vedtektene må godkjennes av Finanstilsynet i den utstrekning dette er pliktig i henhold til gjeldende lovgivning.