Forberedelse til generalforsamling 23. mars 2023

Vi gjør våre aksjeeiere oppmerksomme på bestemmelsene i allmennaksjeloven om rett til å få saker behandlet på generalforsamling.

For opplysninger om rettigheter som aksjeeier vises til allmennaksjeloven, især lovens kapitler 4 og 5.


 

Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende bestemmelser og frister

Aksjeeiere som ønsker å fremme saker til behandling på generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring ASA kan sende dette epost eller brev til:

Gjensidige Forsikring ASA
Att: Styret
Postboks 700, Sentrum
0106 Oslo

e-post: ir@gjensidige.no , skriv "Generalforsamling" i emnefeltet.

Innmeldte saker må være selskapet i hende innen utløpet av  23. februar 2023.
 

Allmennaksjelovens paragraf 5-11: Aksjeeieres rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen
En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning.

Allmennaksjelovens paragraf 5-15: Ledelsens opplysningsplikt
(1) En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av

  1. godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen;
  2. saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse;
  3. selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

(2) Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i første ledd, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse.