Foreløpig kontrollrapport fra Datatilsynet

Gjensidige Forsikring ASA har mottatt en foreløpig rapport fra Datatilsynet som påpeker kritikkverdige forhold ved selskapets håndtering av personopplysninger ved utredninger av mulig forsikringssvindel. Gjensidige har i dag oversendt ny dokumentasjon til Datatilsynet for å redegjøre nærmere for selskapets kontrollrutiner.

På basis av en stedlig kontroll 14. mai i 2013 med fokus på et begrenset område av virksomheten, konkluderer Datatilsynet i sin foreløpige rapport med at konsernets samlede internkontrollsystem for behandling av personopplysninger anses som mangelfullt. Datatilsynet varsler at konsesjonen til å behandle personopplysninger vil bli trukket tilbake dersom de påpekte forhold ikke rettes opp.

- Datatilsynets rapport påpeker flere forhold som Gjensidige er enige i og allerede er i gang med å utbedre. Vi mener imidlertid at Datatilsynet trekker vidtrekkende konklusjoner på basis av en gjennomgang av en meget liten del av Gjensidiges virksomhet. Gjensidige har et omfattende internkontrollsystem for behandling av personopplysninger. Alle deler av virksomheten bestreber seg på å opptre i tråd med både personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige.

Selskapet har i første omgang en frist på seks uker til å gi tilsvar til den foreløpige kontrollrapporten. Avvik vil bli rettet opp etter en nærmere avtalt fremdriftsplan. Det er ikke satt noen endelig frist for dette.

Gjensidige understreker at konsernet ser på en dialog med tilsynsmyndighetene som en viktig del av konsernets kontinuerlige forbedringsarbeid. Datatilsynets forrige kontroll hos Gjensidige var i 2010, den gang av rutiner ved innhenting av helseopplysninger og ved skadeoppgjør for barne- og livsforsikringer. I rapporten konkluderte Datatilsynet slik når det gjaldt Gjensidiges etterlevelse av personopplysningslovens krav: ”Datatilsynets inntrykk etter kontrollen er at virksomheten arbeider aktivt og målrettet for å oppnå dette.”

Gjensidiges utredningsarbeid er innrettet for å beskytte forsikringskollektivet og selskapet mot svindel. Det ligger en betydelig samfunnsinteresse i dette arbeidet, og det har i en årrekke vært en integrert del av norsk forsikringsvirksomhet.

Datatilsynet har i dialog med Gjensidige i dag bekreftet at de har formidlet informasjon til uvedkommende. Denne informasjonen er av Gjensidige vurdert som innsideinformasjon.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Informasjonsdirektør, Gjensidige Forsikring ASA: Øystein Thoresen, tlf: + 47 95233382
IR-direktør, Gjensidige Forsikring ASA: Janne Flessum, tlf: + 47 91514739

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12 jf § 5-3 (4).